Testy dogdancingu

Test dogdancingu pre získanie certifikátu 1., 2. a 3. stupňa

Test sa organizuje v troch kategóriách, Artistic Freestyle (AF), Interpretive Freestyle (IF) a Heelwork to Music (HtM). Za každý test obdrží tím certifikát príslušnej kategórie.
Artistic Freestyle (AF) – dogdancingová zostava s povinnými a voľnými prvkami, sprevádzaná hudobným doprovodom, tím nevyužíva rekvizity. Pohyby psovoda a vhodne zvolený kostým by mali reflektovať hudobný doprovod.
Interpretive Freestyle (IF) – dogdancingová zostava s povinnými a voľnými prvkami, sprevádzaná hudobným doprovodom, v ktorej psovod využíva rôzne rekvizity podľa toho, ako ich má použiť v povinných cvikoch. Choreografia by mala byť tematická, rekvizity, kostým a pohyby psovoda by mali reflektovať hudobný doprovod.
Heelwork to Music (HtM) – dogdancingová zostava s povinnými a voľnými prvkami, sprevádzaná hudobným doprovodom, tím nevyužíva rekvizity. Povinné prvky zahŕňajú pohyby v pozíciách heelworku a prechody medzi nimi. Pohyby psovoda a vhodne zvolený kostým by mali reflektovať hudobný doprovod. Povolené pozície s príslušnými číslami sú TU.

Pravidlá (aktuálne platné k 1.2.2021 – 1.3.2021):
Test sa organizuje na ploche minimálne 10 x 10 metrov, indoor alebo outdoor. Nie je povolené skladať test na nevhodnom povrchu pre pohyb psa (na parketách, laminátovej podlahe, atď).
Časový limit pre stupeň 1., všetky tri kategórie: 1:15 – 1-30 min. (pre hudobný doprovod)
Časový limit pre stupeň 2., všetky tri kategórie: 1:45 – 2:15 min (pre hudobný doprovod)
Časový limit pre stupeň 3., všetky tri kategórie: 2:30 – 3:00 min (pre hudobný doprovod)

Pre video účasť: Čas sa meria od prvého tónu hudobného doprovodu po posledný, vstup na plochu a výstup sa nehodnotí do predpísaného časového limitu. Na videu musí byť viditeľný príchod psovoda k východziemu bodu začiatku choreografie a východ z plochy (pes môže byť odmenený až mimo cvičebnej plochy).Odporúča sa naznačiť plochu viditeľnými značkami (kužele, tyčky v rohoch). Medzi vstupom na plochu a začiatkom hudby nesmie uplynúť vo videu viac ako 20 sekúnd. Video nesmie byť zložené z viacerých častí, ak psovod aj pes vyjdú úplne zo záberu, test sa hodnotí ako diskvalifikácia. Psovod môže vo videu zdvihnúť ruku na znamenie pustenia hudby, po skončení môže ľubovoľne opustiť plochu, pes sa však nesmie niesť v náručí (ani do plochy).
Video musí byť v posúditeľnej kvalite (nie natačáné na nepohyblivom statíve z jedného bodu), pes aj psovod musia byť neustále dobre viditeľní. Neposúditeľné video (málo viditeľný pes, veľmi nekvalitný obraz, nepôvodný zvuk) môžu rozhodcovia odmietnuť posúdiť. Video musí byť umiestnené na portále od prihlásenia sa po dobu min. 30 dní, nemusí byť byť verejne dostupné. Odporúča sa nahrávať videá vo vyššej kvalite na portály, ktoré toto umožňujú (youtube, vimeo…).
Choreografia testov: Choreografia musí obsahovať povinné prvky, ktoré sú rozvrhnuté a doplnené ďalšími voľnými prvkami tak, aby vytvorili plynulú choreografiu na príslušnú hudbu, psovod by mal zvoliť tiež vhodný kostým. Všetky povinné prvky musia byť vykonané v časovom limite. Všetky rekvizity nachádzajúce sa v ploche musia byť použité na vykonanie min. jedného cviku. Rekvizita je akýkoľvek predmet, ktorý psovod použije v choreografii na vykonanie cviku psa. Počet rekvizít nie je limitovaný, ale musí byť adekvátny ku choreografii.

Hodnotenie zostavy: Psovod odovzdáva vopred poradie cvikov, ktoré predvedie v zostave, aj so špecifikáciou (aká statická póza, aká htm pozícia…). Pomedzi povinné cviky môžu byť predvedené prechody alebo ďalšie cviky, môžu sa opakovať aj povinné prvky (už bez hodnotenia). Hodnotí sa každý cvik zvlášť, a tiež sa zvlášť hodnotí choreografia a jej predvedenie.
Plný počet je 50 bodov, pričom 36 bodov je za predvedenie jednotlivých cvikov, a 14 bodov za predvedenie choreografie. Tabuľka hodnotenia je v prílohe.
Vyšší stupeň danej kategórie môže skladať tím, ktorý zložil nižší stupeň na známku “výborný.”
Penalizácia: Do 10 bodov za štekanie, manipuláciu so psom
Hodnotiaca tabuľka pre rozhodcov vyzerá TAKTO

Prehľadová TABUĽKA VŠETKÝCH CVIKOV vo všetkých leveloch

Špecifikácia povinných prvkov:


Stupeň 1, Artistic Freestyle

1 a .2 – Dva rôzne statické cviky (okrem klasického stoj, sadni a ľahni v polohe sfinga)
v ľubovoľnej pozícii voči psovodovi v zotrvaní 4 sekundy každý cvik. Minimálne jedna póza musí byť úplne bez fyzického kontaktu so psovodom (bez opretia labiek a pod.)

Psovod by mal svoje pohyby počas statických cvikov psa prispôsobiť choreografii – nemal by nehybne stáť a čakať, kým pes dokončí cvik. Hodnotí sa istota psa v zaujatej pozícii – ak pes zmení polohu tela skôr ako po štyroch sekundách, cvik sa hodnotí nulou. Drobné zmeny polohy hlavy či labiek sa hodnotia zrážkou. Každý cvik sa hodnotí zvlášť. Plný počet bodov dostane pes, ak vykoná cviky bez výrazných posunkov a bez zmeny polohy tela počas cviku.

3. Slalom- psovod kráča dopredu minimálne 6 krokov, pes prechádza pomedzi nohy striedavo. Hodnotí sa ochota psa v pohybe vpred, harmónia pohybu psovoda so psom a plynulosť pohybu psa s ohľadom na sprievodnú hudbu.

4. Skoky – akékoľvek dva preskoky ľubovoľnej časti tela psovoda, kedy sú všetky štyri nohy psa vo vzduchu (bez odrazu od handera alebo bez dotyku s jeho telom) vykonávané za sebou.
Hodnotí sa odraz psa a jeho odhad na vykonanie výšku/dĺžku skoku, dopad na zem a zaujatie ďalšieho smeru pohybu. Medzi skokmi môže byť vykonaný dynamický medzicvik (napríklad otočka alebo obehnutie psovoda). Handler nesmie počas skoku psa zmeniť polohu svojho tela a prispôsobiť sa psovi, počas letovej fázy psa nesmie dávať ruku/nohu nižšie, aby psovi umožnil ľahší preskok.

5. Cúvanie – hander kráča proti psovi alebo cúvajú obaja spoločne (rovnakým smerom, ak je pes pri nohe), minimálne 6 psovodových krokov. Hodnotí sa cúvanie psa, ktoré musí byť rovnomerné, bez zakrivenia tela a bez skracovania krokov. Pes sa pritom môže nachádzať oproti psovodovi alebo v pozícii pri nohe.

6. a 7. Obehnutie – dva celé kruhy okolo psovoda, do každej strany. Počas vykonávania cviku by pes nemal meniť tempo. Psovod by mal prispôsobiť pohyby svojho tela choreografii. Obehnutie by malo byť plynulé, nemalo by však ísť o ďaleké obehnutie psovoda.

8. PRÁCA LABIEK
Podávanie predných labiek 4 x striedavo na ľubovoľnú časť psovoda (ruky, kolená, špičky nôh…) – každá packa je zdvihnutá dvakrát. Cvik musí byť vykonaný v rovnomernom tempe a v rytme. Pes musí vykladať labky sám, psovod ich nesmie dvíhať, môže len poskytnúť oporu na opretie labky.

9. SYNCHRONIZÁCIA
Spoločné otočky – min dve, čiže min. 1x na každú stranu, vykonáva sa so synchronizáciou pohybu psovoda, ktorý sa točí tiež. Otočku tvorí 360 stupňový uhol pohybu hlavy psa. Otočky majú byť vykonávané do oboch strán, psovod môže vykonať aj dve otočky do jednej strany a dve do druhej.

Stupeň 1, Interpretive Freestyle

Použité rekvizity – ľubovoľné predmety, ktoré vie psovod využiť na cvičenie. Ich veľkosť môže byť prispôsobená veľkosti psa. Rekvizity by mali byť zvolené tematicky.

Povinné prvky:

1. Pivot na rekvizite – Pes má počas cviku vyložené predné labky na rekvizite, a otočí sa zadnou časťou tela okolo rekvizity o 360°. Rekvizita musí byť minimálne taká veľká, aby sa tam psovi vošli obe predné laby, počas pivotu ju pes nesmie prevrhnúť ani nakloniť. Pohyb otáčania sa musí byť plynulý.

2. Podržanie rekvizity v papuli – Pes po dobu min. 5 sekúnd drží v papulu ľubovoľný predmet. Hodnotí sa pevnosť držania, pes nesmie prekusovať, na konci cviku musí psovod predmet odobrať (pes ho nesmie pustiť na zem). Časť predmetu sa môže opierať o zem (v prípade držania šálu, lasa…), ale psovod nesmie predmet pridŕžať počas vykonávania cviku.

3. Obehnutie rekvizity – pes vykoná jeden celý kruh okolo ľubovoľnej rekvizity v ľubovoľnej pozícii voči psovodovi. Psovod môže predmet určený na obiehanie pridŕžať.

4. Preskoky rekvizity- pes vykoná dva preskoky cez ľubovoľnú rekvizitu. Medzi preskokmi môže byť vykonaný dynamický medzicvik, ak ho pes potrebuje na nasmerovanie a lepší odraz. Psovod môže predmet učený na preskakovanie pridŕžať alebo úplne držať vo vzduchu. Pes sa nesmie predmetu dotknúť žiadnou časťou tela.

5. Pes drží rekvizitu na časti svojho tela/drží hlavu v rekvizite – Psovod položí rekvizitu na psa ( šatka, klobúk….) a pes ju na sebe drží po dobu min. 4 sekundy, psovod na konci cviku predmet zo psa odoberie, pes nesmie sám predmet zhodiť. Časť predmetu sa môže nachádzať na zemi, psovod ho nesmie pridržať. Alternatívou je vloženie hlavy do predmetu, kde má pes predkryté oči a drží pozíciu po dobu min. 4 sekundy.

6. Slalom psa medzi nohami psovoda, psovod drží predmet, s ktorým pes vykonáva niektorý z povinných prvkov 1-5 (kategórie IF), oboma rukami min. 6 slalomových krokov psovoda.

7. Cúvanie psa min. 6 psovodových krokov, psovod drží predmet, s ktorým pes vykonáva niektorý z povinných prvkov 1-5 (kategórie IF),oboma rukami, pes cúva v pozícii čelom k psovodovi

8. Práca labiek s rekvizitami: Alternatíva 1.- pes stojí na predmete prednými labkami a zdvíha labky do vzduchu, každá labka je zdvihnutá 2x. Alternatíva 2 – pes vykladá predné labky na predmet, každú labku položí na predmet 2x.

9. Chôdza na zadných labkách s opretými prednými labkami: Alternatíva 1.: Pes je opretý prednými labkami o rekvizitu, psovod kráča/cúva 5 krokov Alternatíva 2.: Pes je opretými prednými labkami o chrbát psovoda, psovod drží rekvizitu oboma rukami a kráča min 5 krokov.

Stupeň 1, Heelwork to Music

Pozície, v ktorých sa môže pes pohybovať, sú zakreslené v prílohe.
Pes sa má nachádzať v tesnej blízkej pozícii, a počas pohybu má zachovávať rovnakú vzdialenosť od psovoda. Rytmus v pohybe musí byť zachovaný počas celej dĺžky sekvencie v jednej pozícii htm.
Základná pozícia spočíva v správnom priradení psa k nohe psovoda, základné meradlo v pozíciách pri ľavej a pravej nohe spočíva v ramene psa na úrovni kolena psovoda.

Pes si nemusí dosadať v pozícii pri ľavej či pravej nohe, ale ak si dosadá, nehodnotí sa to ako chyba.
Psovod vypisuje pre rozhodcov poradie cvikov, v prípade prechodov napíše, z ktorej pozície do ktorej sa pes presúva (číslami podľa prílohy htm)

Povinné prvky:

1. Predvedenie pozície č. 1 pri ľavej nohe, priamym smerom k rozhodcom, min. 10 krokov psovoda, pes je viditeľný spredu

2. Predvedenie pozície č. 2 pri pravej nohe, priamym smerom k rozhodcom, min. 10 krokov psovoda, pes je viditeľný spredu

3. Predvedenie ľubovoľnej pozície v pohybe, kedy je pes viditeľný z profilu, min. 10 krokov psovoda

4. Chôdza bokom – pes kráča bokom minimálne 5 krokov psovoda v ľubovoľnej pozícii

5. Cúvanie psa (minimálne 5 krokov psovoda) v ľubovoľnej pozícii, pes sa ale nesmie nachádzať za psovodom

6. Prechod medzi dvomi pozíciami, kedy psovod nemení svoju polohu (voči rozhodcom)

7. Prechod medzi dvomi pozíciami, kedy psovod zmení svoju polohu (hýbe sa pes aj psovod)

8. Pivot do jednej strany, kedy pes opíše 360° uhol v ľubovoľnej pozícii, hodnotí sa plynulosť pohybu, predné labky psa by mali opisovať kruh minimálnej veľkosti, pes je v ľubovoľnej htm pozícii

9. Pivot do druhej strany, kedy pes opíše 360° uhol v ľubovoľnej pozícii, hodnotí sa plynulosť pohybu, predné labky psa by mali opisovať kruh minimálnej veľkosti, pes je v ľubovoľnej htm pozícii.
Pivoty môžu byť sprevádzané v ľubovoľných pozíciách, pes sa však musí otáčať do oboch strán, nestačí zmeniť pozíciu htm (pivot v pozícii 1 a 4 je rovnaký)

Stupeň 2, Artistic Freestyle

1. Statický cvik psa – (okrem klasického stoj, sadni a ľahni v polohe sfinga), kde sa pes nachádza čelom od psovoda po dobu 4 sekúnd
2 Statický cvik (okrem klasického stoj, sadni a ľahni v polohe sfinga) v ľubovoľnej pozícii voči psovodovi, pričom psovod zmení svoju polohu voči psovi (obíde ho, vzdiali sa, otočí sa okolo svojej osi…), pes zotrváva v pozícii min. 4 sekundy

Psovod by mal svoje pohyby počas statických cvikov psa prispôsobiť choreografii – nemusí nehybne stáť a čakať, kým pes dokončí cvik. Hodnotí sa istota psa v zaujatej pozícii – ak pes zmení polohu tela skôr ako po štyroch sekundách, cvik sa hodnotí nulou. Drobné zmeny polohy hlavy či labiek sa hodnotia zrážkou.

3. Slalom- psovod kráča vzad minimálne 6 krokov, pes prechádza pomedzi nohy smerom vpred. Hodnotí sa ochota psa v pohybe vpred, harmónia pohybu psovoda so psom a plynulosť pohybu psa s ohľadom na sprievodnú hudbu.

4. Skoky – akékoľvek štyri preskoky ľubovoľnej časti tela psovoda, kedy sú všetky štyri nohy psa vo vzduchu (bez odrazu od handera alebo bez dotyku s jeho telom)
Hodnotí sa odraz psa a jeho odhad na vykonanie výšku/dĺžku skoku, dopad na zem a zaujatie ďalšieho smeru pohybu. Medzi skokmi môže byť vykonaný dynamický medzicvik. Handler nesmie počas skoku psa zmeniť polohu svojho tela a prispôsobiť sa psovi, počas letovej fázy psa nesmie dávať ruku/nohu nižšie, aby psovi umožnil čistý skok.

5. Cúvanie – od psovoda na dĺžku minimálne 5 dĺžok psa od počiatočnej pozície, psovod môže stáť na mieste alebo cúvať, vzdialenosť sa ráta od počiatočného bodu (nie vzájomná vzdialenosť v prípade, že sa psovod a pes od seba vzdaľujú. Hodnotí sa cúvanie psa, ktoré musí byť rovnomerné, bez zakrivenia tela.

6. . Obcúvanie psovoda – dva celé kruhy okolo psovoda, do jednej strany. Počas vykonávania cviku by pes nemal meniť tempo. Psovod by mal prispôsobiť pohyby svojho tela choreografii.

7. Statický cvik na diaľku – pes vykonáva statickú pózu (rôznu od cvikov 1 a 2) minimálne 5 dĺžok svojho tela od psovoda po dobu min. 4 sekundy, ktoré začnú plynúť až v príslušnej vzdialenosti

8. Práca labiek
Alternatíva 1.: kríženie predných labiek 4 x striedavo – každá labka je skrížená pred druhú 2x. Alernatíva 2: Dvíhanie zadných labiek. Pes musí byť natočený tak, aby boli zadné labky dobre viditeľné, každá labka je zdvihnutá do vzduchu 2x. Psovod v ľubovoľnej pozícii voči psovi.

9. Synchronizácia
Spoločné otočky – Min. dve otočky (1 do každej strany), kde sa pes nachádza na vzdialenosť min. 5 dĺžok od psovoda. Otočku tvorí 360 stupňový uhol pohybu hlavy psa. Pes by sa pri otočkách nemal približovať ku psovodovi, psovod sa pri otočkách otáča tiež.

Stupeň 2, Interpretive Freestyle

Použité rekvizity – ľubovoľné predmety, ktoré vie psovod využiť na cvičenie. Ich veľkosť môže byť prispôsobená veľkosti psa. Rekvizity by mali byť zvolené tematicky.

Povinné prvky:

1. Pivot na rekvizite na diaľku – Pes má počas cviku vyložené predné labky na rekvizite, a otočí sa zadnou časťou tela okolo rekvizity o 360°. Rekvizita musí byť minimálne taká veľká, aby sa tam psovi vošli obe predné laby, počas pivotu ju pes nesmie prevrhnúť ani nakloniť. Pohyb otáčania sa musí byť plynulý. Psovod sa nachádza vo vzdialenosti min. Na 5 dĺžok psa, cvik musí byť kompletne predvedený na danú vzdialenosť, psovod môže otáčať alebo prispôsobiť svoje pohyby hudobnému doprovodu.

2. Prinesenie rekvizity – Pes prináša predmet, ktorý sa nachádza vo vzd. miin. 5 dĺžok psa, a prináša ho psovodovi, ktorý ho odoberie. Predmet nesmie psovi vypadnúť pred skončením cviku, pes nesmie predmet prekusovať, musí ho držať pevne.

3. Obehnutie rekvizity na diaľku – pes vykoná jeden celý kruh okolo ľubovoľnej rekvizity, psovod sa sa nachádza vo vzd. min. 5 dĺžok psa.

4. Preskoky rekvizity- pes vykoná štyri preskoky cez ľubovoľnú rekvizitu. Medzi preskokmi môže byť vykonaný dynamický medzicvik, ak ho pes potrebuje na nasmerovanie a lepší odraz. Psovod môže predmet určený na preskakovanie pridŕžať alebo úplne držať vo vzduchu. Pes sa nesmie predmetu dotknúť žiadnou časťou tela.

5. Pes má rekvizitou prekryté oči – Psovod položí rekvizitu na psa/pes vlezie do predmetu, kde bude mať prekryté oči, a zotrvá v tejto polohe po dobu min. 4 sekundy, psovod na konci cviku predmet zo psa odoberie, pes nesmie sám predmet zhodiť alebo sám nadvihnúť veko/psovod odstráni predmet na prekrytie/otvorí rekvizitu, v ktorej je skrytý pes. Časť predmetu sa môže nachádzať na zemi, psovod ho nesmie pridržať. Pes nesmie byť v rekvizite zatvorený tak, aby nemohol vyjsť (nesmie byť uzatvorenej škatuli, škatuľa musí mať jednu chýbajúcu stenu, alebo otvárajúce sa veko, ktoré vie otvoriť sám pes).

6. Slalom psa medzi nohami psovoda, psovod kráča smerom vzad a drží predmet, s ktorým pes vykonáva niektorý z povinných prvkov 1-5 (kategórie IF), oboma rukami min. 6 slalomových krokov psovoda, pes kráča smerom vpred.

7. Odcúvanie psa od psovoda na min. 5 dlžok psa, psovod drží predmet, s ktorým pes vykonáva niektorý z povinných prvkov 1-5 (kategórie IF),oboma rukami. Psovod môže stáť na mieste alebo cúvať, vzdialenosť sa ráta od počiatočného bodu (nie vzájomná vzdialenosť v prípade, že sa psovod a pes od seba vzdaľujú). Hodnotí sa cúvanie psa, ktoré musí byť rovnomerné, ochotné, bez zakrivenia tela a bez skracovania krokov.

8. Práca labiek s rekvizitami:
Alternatíva 1.- Pes rekvizitu objíma striedavo každou labkou, psovod môže rekvizit pridŕžať. Alternatíva 2 – pes objíme rekvizitu oboma prednými labkami a zotrvá v tejto polohe po dobu štyroch sekúnd.

9. Vyslanie psa k ľubovoľnému predmetu na vzd. min. 5 dĺžok psa – psovod vysiela psa, ktorý sa pohybuje smerom čelom od psovoda k vzdialenému predmetu, kde pes zaujme polohu “stoj.” Pes môže zastaviť priamo na predmete alebo v blízkej pozícii pri predmete. Hodnotí sa ochota pohybu psa vpred.

Stupeň 2, Heelwork to Music

Pozície, v ktorých sa môže pes pohybovať, sú zakreslené v prílohe 1.1.
Pes sa má nachádzať v tesnej blízkej pozícii, a počas pohybu má zachovávať rovnakú vzdialenosť od psovoda. Rytmus v pohybe musí byť zachovaný počas celej dĺžky sekvencie v jednej pozícii htm.
Základná pozícia spočíva v správnom priradení psa k nohe psovoda, základné meradlo v pozíciách pri ľavej a pravej nohe spočíva v ramene psa na úrovni kolena psovoda.

Pes si nemusí dosadať v pozícii pri ľavej či pravej nohe, ale ak si dosadá, nehodnotí sa to ako chyba. Psovod vypisuje pre rozhodcov poradie cvikov, v prípade prechodov napíše, z ktorej pozície do ktorej sa pes presúva (číslami podľa prílohy htm)

Povinné prvky:

Predvedenie reverznej pozície č. 3 alebo 4, pes kráča priamym smerom k rozhodcom, min. 10 krokov psovoda, pes je viditeľný spredu, psovod cúva

Predvedenie pohybu v akejkoľvek pozícii, kde psovod opíše svojim pohybom pomyslenú osmičku

Predvedenie pozície č. 5 alebo 6 v pohybe, kedy je pes viditeľný z profilu, min. 10 krokov psovoda

Chôdza bokom – pes kráča bokom v smere OD psovoda minimálne 5 krokov psovoda v ľubovoľnej pozícii

Cúvanie psa (minimálne 5 krokov psovoda) v ľubovoľnej pozícii 3-8.

Zložený prechod medzi dvoma pozíciami, ktorý sa skladá z dvoch cvikov (napríklad slalomový krok+ točka, obehnutie+slalomový krok a pod.).

Prechod medzi dvomi pozíciami, kedy psovod upaží ruky (akýmkoľvek spôsobom) a pes zmení pozíciu

Pivoty do oboch strán v jednej vybranej pozícii, kedy pes opíše 360° uhol v ľubovoľnej pozícii spomedzi 3-8, hodnotí sa plynulosť pohybu, predné labky psa by mali opisovať kruh minimálnej veľkosti.

Dve zmeny tempa v ľubovoľnej pozícii (napríklad pomalý krok – klus-pomalý krok). Tempo musí byť zreteľne odlíšené, pes musí celý čas držať príslušnú pozíciu, ktorú si psovod vybral. Psovod sa nemusí hýbať priamym smerom, môže sa pohybovať po ploche aj v oblúku.

Stupeň 3, Artistic Freestyle

Povinné prvky:
1. Statický cvik na diaľku čelom od psovoda – na vzd. min. 4 dĺžky tela psa pes zaujme pozíciu, ktorú drží po dobu min. 4 sekundy, psovod sa nachádza za ním.

2 . Statický cvik na diaľku – (okrem klasického stoj, sadni a ľahni v polohe sfinga) – pes vykonáva statickú pózu minimálne 5 dĺžok svojho tela od psovoda po dobu min. 4 sekundy, ktoré začnú plynúť až v príslušnej vzdialenosti

Psovod by mal svoje pohyby počas statických cvikov psa prispôsobiť choreografii – nemusí nehybne stáť a čakať, kým pes dokončí cvik. Hodnotí sa istota psa v zaujatej pozícii – ak pes zmení polohu tela skôr ako po štyroch sekundách, cvik sa hodnotí nulou. Drobné zmeny polohy hlavy či labiek sa hodnotia zrážkou. Každý cvik sa hodnotí zvlášť.

3. Slalom cúvaním- psovod kráča vzad minimálne 6 krokov, pes cúva pomedzi nohy. Hodnotí sa ochota psa cúvať a presnosť zacúvania, plynulosť pohybu psa.

4. Plazenie / chôdza na zadných labkách v ľubovoľnej pozícii voči psovodovi pes sa musí preplaziť o ďalšie dve dĺžky svojho tela /alebo na zadných labkách prejsť 5 krokov psovoda

5. Nacúvanie k psovodovi – pes cúva smerom k psovodovi zo vzdialenosti cca 4 dĺžky tela psa, psovod môže stáť na mieste alebo cúvať, vzdialenosť sa ráta od počiatočného bodu.
Pes by mal cúvať priamo, a a nacúvať by mal do tesných pozícii pri psovodovej ľavej/pravej nohe alebo medzi nohami.

6. Obiehanie psovoda na diaľku – jeden celý kruh okolo psovoda vo vzdialenosti cca 4 dĺžky tela psa. Počas vykonávania cviku by pes nemal meniť tempo. Psovod by nemal meniť svoju pozíciu voči psovi, môže sa otáčať okolo svojej osi.Cvik môže začínať a končiť menšími kruhmi, hodnotí sa prvý kruh v správnej veľkosti.

7. Statický cvik – (okrem klasického stoj, sadni a ľahni v polohe sfinga) v ľubovoľnej pozícii voči psovodovi, pričom psovod vykoná okolo psa jeden kruh.

8. Práca labiek – Chôdza psa so zvihnutou jednou labkou (“krívanie”) – Pes vykoná min. 4 kroky so zdvihnutou jednou labkou.

9. Synchronizácia so psovodom na diaľku
Synchronizačný pohyb, ktorý vykonávajú psovod aj pes naraz a spolu, pričom pes sa nachádza min. 4 dĺžky tela od psovoda. Synchro pohyb musí byť vykonaný štyrikrát (dvíhanie nôh, chôdza bokom – 4 kroky, váľanie sudov, spoločné “drepy”). Ako synchro pohyb v AF 3 nemôžu byť použité jednoduché otočky okolo svojej osi.

Stupeň 3, Interpretive Freestyle

Použité rekvizity – ľubovoľné predmety, ktoré vie psovod využiť na cvičenie. Ich veľkosť môže byť prispôsobená veľkosti psa. Rekvizity by mali byť zvolené tematicky.

Povinné prvky:

1. Pivot na rekvizite na diaľku do oboch strán – Alternatíva 1: Pes má počas cviku vyložené predné labky na rekvizite, a otočí sa zadnou časťou tela okolo rekvizity o 360°. Rekvizita musí byť minimálne taká veľká, aby sa tam psovi vošli obe predné laby, počas pivotu ju pes nesmie prevrhnúť ani nakloniť. Pohyb otáčania sa musí byť plynulý. Psovod sa nachádza vo vzdialenosti min. Na 5 dĺžok psa, cvik musí byť kompletne predvedený na danú vzdialenosť, psovod môže otáčať alebo prispôsobiť svoje pohyby hudobnému doprovodu.
Alternatíva 2: Pes má počas cviku vyložené zadné labky na rekvizite, a otočí sa zadnou časťou tela okolo rekvizity o 360° do jednej strany. Rekvizita musí byť minimálne taká veľká, aby sa tam psovi vošli obe zadné laby, počas pivotu ju pes nesmie prevrhnúť ani nakloniť. Pohyb otáčania sa musí byť plynulý. Psovod sa nachádza vo vzdialenosti min. Na 5 dĺžok psa, cvik musí byť kompletne predvedený na danú vzdialenosť, psovod môže otáčať alebo prispôsobiť svoje pohyby hudobnému doprovodu.

2. Práca s rekvizitou – pes drží v papuli predmet, s ktorým vykoná statický cvik po dobu min. 5 sekúnd (okrem polôh sadni-ľahni-stoj). Psovod predmet odoberá, pes ho nesmie sám pustiť.

3. Obcúvanie rekvizity – pes vykoná jeden celý kruh cúvaním okolo ľubovoľnej rekvizity v ľubovoľnej pozícii voči psovodovi.

4. Preskoky – Kombinovaný cvik, kde pes vykoná 4 rôzne typy preskokov. Medzi preskokmi môže pes vykonať medzicvik, ktorý mu pomôže k odrazu.
Preskoky môžu byť vykonávané aj cez časti tela psovoda, najmenej jeden však byť byť cez rekvizitu. (napríklad preskok cez paličku+preskok cez nohu + cez ruku+cez paličku držanú oboma rukami)

5. Pes vykoná samostatne cvik s ľubovoľným predmetom – akýkoľvek cvik, kde pes koná samostatne bez pomoci psovoda, napríklad uchytí textilný predmet do papule a zroluje sa doňho, ľahne si naňho / vloží sa sám do predmetu (do kufra, škatule…) / chytí si predmet a objíme ho prednými labami. Pes sám prichádza k predmetu (príchod môže byť v rámci predošlého cviku), zotrvá v danej pozícii cca 2-3 sekundy, a pes samostatne cvik ukončuje opustením pozície.

6. Dynamický cvik s rekvizitou v papuli – pes drží predmet, s ktorým vykoná buď obehnutie psovoda, alebo 2 slalomové kroky alebo dve otočky.

7. Odcúvanie psa – od psovoda, ktorý drží ľubovoľný predmet oboma rukami, psovod je pritom otočený chrbtom ku psovi .

8. Práca labiek čelom od psovoda – psovod sa nachádza za psom. Môže držať v ruke/rukách predmet.
Alternatíva 1.: kríženie predných labiek 4 x striedavo – každá labka je skrížená pred druhú 2x. Alernatíva 2: Zdvíhanie predných/zadných labiek. Pes musí byť natočený tak, aby boli labky dobre viditeľné, každá labka je zdvihnutá do vzduchu dvakrát.

9. Vyslanie psa s presmerovaním – Vyslanie psa smerom od psovoda najmenej na 5 dĺžok tela psa, pes na pokyn psovoda zastaví, a psovod ho pošle k ľubovoľnému predmetu, ktorý sa nachádza ďalších cca 5 dĺžok tela psa v závere cviku pes zostane stáť v polohe “stoj” cca 2 sekundy. Pes sa pri tomto cviku pohybuje do kolmice.

Stupeň 3, Heelwork to Music

Pozície, v ktorých sa môže pes pohybovať, sú zakreslené v prílohe 1.1.
Pes sa má nachádzať v tesnej blízkej pozícii, a počas pohybu má zachovávať rovnakú vzdialenosť od psovoda. Rytmus v pohybe musí byť zachovaný počas celej dĺžky sekvencie v jednej pozícii htm.
Základná pozícia spočíva v správnom priradení psa k nohe psovoda, základné meradlo v pozíciách pri ľavej a pravej nohe spočíva v ramene psa na úrovni kolena psovoda.

Pes si nemusí dosadať v pozícii pri ľavej či pravej nohe, ale ak si dosadá, nehodnotí sa to ako chyba. Psovod vypisuje pre rozhodcov poradie cvikov, v prípade prechodov napíše, z ktorej pozície do ktorej sa pes presúva (číslami podľa prílohy htm)

Povinné prvky:

Predvedenie ľubovoľnej pozície v priamom smere s jedným zastavením – pes kráča v priamom smere v tempe minimálne normálneho kroku psovoda a počas tohoto smeru po min. 5 krokoch psovod zastaví a pokračuje v predošlom tempe ďalej min. 5 krokov. Hodnotí sa držanie pozície psa počas zastavenia a rozbehnutia

Predvedenie pohybu pozícii 3 alebo 4, kde psovod opíše svojim pohybom pomyslenú osmičku.

Predvedenie pozície č. 7 alebo 8 – pes v priamom smere min. 10 krokov psovoda

Chôdza bokom – pes kráča bokom v smere k psovodovi aj v smere od psovoda v ľubovoľnej pozícii okrem pozície 1 a 2. Cvik sa vykonáva za sebou, psovod kráča bokom min. 5 krokov tam a 5 krokov naspäť.

Cúvanie psa do kruhu – psovod vykoná pohyb v ľubovoľnej pozícii, ktorým opíše pomyslený kruh, pes sa môže nachádzať vnútri alebo zvonka kruhu.

Zložený prechod medzi dvoma pozíciami, ktorý sa skladá z dvoch cvikov (napríklad slalomový krok+ točka, obehnutie+slalomový krok a pod.).

Prechod medzi dvomi pozíciami, kedy psovod upaží ruky (akýmkoľvek spôsobom) a pes zmení pozíciu, pričom začína alebo končí v pozícii 7/8.

Pivot v jednej vybranej pozíci 5-8, kedy pes opíše 360° uhol, hodnotí sa plynulosť pohybu, predné labky psa by mali opisovať kruh minimálnej veľkosti.

Tri zmeny tempa v ľubovoľnej pozícii (napríklad pomalý krok – klus-pomalý krok-klus). Tempo musí byť zreteľne odlíšené, pes musí celý čas držať príslušnú pozíciu, ktorú si psovod vybral. Psovod sa nemusí hýbať priamym smerom, môže sa pohybovať po ploche aj v oblúku.